*emacs on Zaurus
 *emacs on Zaurus [#z1a77415]
 #contents
 **パッケージ
 **パッケージ [#l4db5693]
 -[[zaurus-ja:http://sourceforge.jp/projects/zaurus-ja/]]の[[emacs21:http://sourceforge.jp/projects/zaurus-ja/files/?release_id=1969#1969]]
 **インストール
 **インストール [#f02452a1]
 -ipkをダウンロード(6本)
 -設定からインストール
 **.emacs
 **.emacs [#xe6b6de0]
 ;; 日本語設定
 (set-buffer-file-coding-system 'euc-jp-unix)
 (set-terminal-coding-system 'euc-japan)
 (set-language-environment "Japanese")
 (set-keyboard-coding-system 'euc-jp)
 
 ;; Menuでメニューポップアップ
 (global-set-key [f11]    'tmm-menubar)
 
 ;; ペン対応
 (xterm-mouse-mode 1)
 
 ;; カラー表示
 (global-font-lock-mode t)
 
 ;; C-x C-bでバッファメニューをアクティブにする
 (global-set-key "\C-x\C-b" 'buffer-menu)
 
 ;; diredでディレクトリを先に表示
 (setq ls-lisp-dirs-first t)
 
 ;; リージョンのカラー表示
 (transient-mark-mode 1)
 
 ;; 対応する括弧のハイライト
 (show-paren-mode)
 
 **Wanderlust [#z962c816]
 -[[Wanderlust on Zaurus]]
 
 ~
 ~
 


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS