Wanderlust on Zaurus

公式サイト

ipkファイル

dot.emacs

  • インストール後、以下を.emacsに追記
    (autoload 'wl "wl" "Wanderlust" t)
    (autoload 'wl-other-frame "wl" "Wanderlust on new frame." t)
    (autoload 'wl-draft "wl-draft" "Write draft with Wanderlust." t)

Tips

Becky!→Wanderlust メール移行

トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: Tue, 15 Jul 2008 00:49:10 JST (4818d)