• pwd

  • 
   
   
   
   
   
      FIFO        |
   
   
   
   
  • ls -alF

  • mkdir hoge

  • 
   
   
   
  • rm hoge
   rm -rf fuga

  • 
   
  • mv hoge fuga

   • 
    
   • 
    
    
    
    
    
    
    
  • chmod x+ fuga
   chmod 755 hoge

  • 
   
   
  • chown nuzou hoge

 • 
  
  
  • chgrp nuzou fuga

  • tail hoge
   tail -500 fuga
   tail -f hogehoge

  • head hoge

  • ln -s /usr/bin/hoge fuga

  • cat hoge
   cat -n fuga

  • cat hoge | tee fuga.txt

  • 
   
   
   
   
  • tar xvf hoge.tar
   tar cvf fuga.tar fugafuga

  • 
   
   
   
  • gzip hoge
   gzip -d fuga.gz
   gzip -dc hogehoge.tar.gz | tar -xvf -

 • whoami

 • hostname

 • ifconfig

トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: Tue, 12 Oct 2021 01:11:50 JST (961d)