Meadowの設定メモ

フォント

Mule-UCS

Unicode(UTF-8/8/16) や JIS X 0213 を使えるようにします

 • Mule-UCS Unofficial Site
 • ダウンロード
  wget ftp://ftp.m17n.org/pub/mule/Mule-UCS/Mule-UCS-0.84.tar.gz
 • インストール
  tar zxvf Mule-UCS-0.84.tar.gz
  cd Mule-UCS-0.84
  /cygdrive/c/Meadow/2.00/bin/Meadow.exe --no-site-file -batch -l mucs-comp.el
  cd ..
  mv Mule-UCS-0.84 /cygdrive/c/Meadow/site-lisp/mule-ucs
 • dot.emacs
  (require 'un-define)
  (require 'jisx0213)
  (set-language-environment "Japanese")

開発環境

メール環境

トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: Tue, 15 Jul 2008 00:49:37 JST (4818d)