GNU Findutilsのインストール

ソース

  • findutils 4.1.20
    wget http://ftp.gnu.org/pub/gnu/findutils/findutils-4.1.20.tar.gz

展開

gzip -dc findutils-4.1.20.tar.gz | tar xvf -

ビルド&インストール

cd findutils-4.1.20
./configure
make
su
make install

トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: Fri, 04 Nov 2005 17:44:13 JST (5802d)