GNU Findutilsのインストール

ソース

  • findutils 4.1.20
    wget http://ftp.gnu.org/pub/gnu/findutils/findutils-4.1.20.tar.gz

展開

gzip -dc findutils-4.1.20.tar.gz | tar xvf -

ビルド&インストール

cd findutils-4.1.20
./configure
make
su
make install

トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: Tue, 12 Oct 2021 01:10:03 JST (107d)